I.    Všeobecná ustanovení

Před objednáním zboží z internetového obchodu (dále jen e-shop) Kosmetikaeveline.cz  je zákazník povinen se seznámit s obchodními, dodacími a reklamačními podmínkami. Učiněním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že si podmínky přečetl, souhlasí s nimi a akceptuje je. Vztahy mezi kupujícími a prodávajícími se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Kupní smlouva vzniká potvrzením závazné objednávky (osobou starší 18let) prostřednictvím e-shopu Kosmetikaeveline.cz.
Prodávající: prodávajícím se rozumí firma Leona Fröhlichová, která je registrovaným subjektem s IČ: 88920836 (není plátcem DPH)
Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předá prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log čí patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II.    Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Přesné údaje o zboží (rozměry, váha a ostatní údaje) jsou uvedeny na webových stránkách Kosmetikaeveline.cz, v prospektech a dalších tiskovinách. Zákazník bere na vědomí, že uvedené údaje jsou nezávazné a vycházejí z údajů výrobce. Prodávající se zavazuje, že zákazníkovi dodá zboží v perfektním stavu a v souladu s normami, předpisy a nařízeními platnými na území České republiky, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi, které jsou obvyklé pro daný druh zboží. 

III.    Platba a dodání zboží, dodací lhůta

Zboží je dodáno zákazníkovi prostřednictvím smluvního partnera – přepravní společnosti dle platné smlouvy, nebo prostřednictvím České pošty. 
Možnosti platby jsou následující:
1.    Bankovním převodem na účet u FIO Bank v KČ na č. ú. 2000401604/2010 dle pokynů prodejce, které jsou zákazníkovi odeslány. Dodání zboží obchodním balíkem Česká pošta za 65,- Kč, balík PPL 95,- Kč. Zboží je obvykle expedováno do 2-3 pracovních dnů po přijetí platby (pokud je zboží skladem). Při možnosti platby předem na účet,  proveďte platbu nejpozději do 7 dnů od obdržení  výzvy k provedení platby. Pokud nebude platba připsána do 10 dnů od obdržení výzvy, prodávající má právo objednávku zrušit.
2.    Dobírkou při převzetí zboží – cena příplatku dobírky k poštovnému  je u volby Česká pošta 54,- Kč, u volby PPL 19,- Kč - při nepřevzetí objednaného zboží na dobírku bude prodávající postupovat na základě obchodních podmínek v souladu s §544 - 545 Občanského zákoníku (zák.č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Zákazníkovi bude vystavena faktura k úhradě nákladů spojených s expedicí objednávky ve výši 169 Kč. Náklady sestávají z ceny poštovného 119 Kč a z administrativně technických nákladů spojených s expedicí objednávky (vyskladnění, zabalení, vystavení dokumentů k zásilce, manipulace se zásilkou....)


Při objednávce nad 2000,- Kč neplatí zákazník poštovné při volbě Platba dobírkou, při objednávce nad 1500,- Kč neplatí zákazník poštovné při volbě Platba předem na účet prodávajícího. 

Dodací lhůta je 1-14 pracovních dní. Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Dostupnost zboží je u každého zboží vyznačena. Dostupnost zboží se rozumí, kdy bude zboží dostupné v obchodě a jedná se o pracovní dny. V případě, že zboží není skladem a nemůže být doručeno ve lhůtě 1-14 pracovních dnů, oznámí toto prodávající kupujícímu a bude jej informovat o předběžném termínu dodání. 
Za případné nedostatky v poskytovaných službách přepravních společností neneseme zodpovědnost. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení balíčku či jiných porušení obalu se doporučuju kupujícímu v jeho vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Podpisem dodacího listu stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a na pozdější reklamaci o porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako doklad a je přiložena v balíku.
Vyplňte řádně údaje do registračního a objednávkového formuláře, ať Vám může být zboží včas a řádně doručeno. Uvedený telefonní kontakt v registračním formuláři slouží mimo jiné také k doplnění adresy, aby mohl dopravce zákazníka informovat o zásilce.


IV.    Cena

Ceny uvedené na webových stánkách Kosmetikaeveline.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě, že dodavatel ceny pozmění. Kupní cena je považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet podávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti přepravní společnosti. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu a obal, pokud není uvedeno jinak. Prodávající může cenu upravit o bonusy za předem vymezených podmínek na stránkách e-shopu. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem, lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem apod.).

V.    Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, které jsou uvedené v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy po potvrzení objednávky kupujícím (elektronicky, telefonicky a podobně). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující požadovanou autorizaci odmítne. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky. 

VI.    Záruka a reklamace

Není li na webových stránkách a v tištěných materiálech uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží prodávajícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, použitím výrobku bez přihlédnutí jeho složení a posouzení rizik kupujícím, mechanickým poškozením, běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním výrobku, nechanickým poškozením či nesprávným skladováním.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části

O reklamaci bude rozhodnuto do 3 prac. dnů, následné úkony (opravu, výměnu či vrácení platby) vyřídíme bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Provozovatel e-shopu Kosmetikaeveline.cz doporučuje pro případné reklamace následující postup: V případě reklamace nás kontaktujte na info@kosmetikaeveline.cz. Do e-mailu vepiště Reklamační sdělení obsahující:

Předmět: Reklamace a číslo faktury
Obsah: jméno, adresa, kontakt, popis reklamace.
Na Vaši reklamaci odpovíme do 24 hodn (víkendy a svátky se do této lhůty nezapočítávají) a doporučíme další postup. Dle toho pak zboží zašlete pojištěné jako doporučený obchodní balík na adresu: Leona Fröhlichová, Neumannova 154, 383 01 Prachatice. Do zásilky přiložte kopii dokladu o koupi zboží a reklamační sdělení. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení zboží.
Hovorné na tel. č. +420 777 330 289 (i pro SMS) je účtováno dle ceníku společnosti Vodafone nebo Vašeho operátora.
Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, prodávající dopraví zboží k zákazníkovi na vlastní náklady. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

VII. Informace o uplatnění práva na Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy nás informovat: Leona Fröhlichová, Neumannova 154, 383 01 Prachatice, info@kosmetikaeveline.cz formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

V případě, že nám budete zasílat e-mail s informací o odstoupení od smlouvy, doporučujeme v takovém případě:

Zaslat e-mail na info@kosmetikaeveline.cz.

Do e-mailu vepište Odstoupení od smlouvy obsahující 
Předmět: Odstoupení od smlouvy a č. faktury
Obsah: Jméno, adresa, kontakt a číslo účtu pro vrácení peněz.
Usnadníte nám tak práci a urychlíte vzájemnou komunikaci. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce (v případě doběrečného budou peníze poukázány na účet, který uvedete), pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

  1.       S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Leona Fröhlichová, Neumannova 154, 383 01 Prachatice. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  1.       Náklady na vrácené zboží nese v plné výši kupující. Prodávající zašle kupujícímu pouze částku včetně přepravy, kterou kupující skutečně zaplatil prodávajícímu při objednávce zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  1.       Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

 

 

V případě, že zboží bude:
-    Poškozené
-    Rozbalené, v případě, že bylo zabaleno ve speciálním obalu
-    Nebude v původním obalu se všemi etiketami od výrobce
-    Nebude kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno
-    Nebude všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány
-    Vráceno v zákonném termínu 
tedy jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit. (např. poškozené zboží, neúplný obsah atd.). V případě nesplnění některé z podmínek nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady. 


VIII. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s par. 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.  V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury. Doporučujeme pak tento postup: 
Zaslat e-mail na info@kosmetikaeveline.cz. Do e-mailu vepište Odstoupení od smlouvy obsahující 
Předmět: Odstoupení od smlouvy a č. faktury
Obsah: Jméno, adresa, kontakt a číslo účtu pro vrácení peněz.
Usnadníte nám tak práci a urychlíte vzájemnou komunikaci. 
Odstoupení od smliouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Částka vrácená zákazníkovi obsahuje fakturovanou hodnotu zboží včetně dopravy k zákazníkovi. Dle zákona neobsahuje náklady vynaložené zákazníkem k vrácení zboží. 
V případě, že zboží bude:
-    Poškozené
-    Rozbalené, v případě, že bylo zabaleno ve speciálním obalu
-    Nebude v původním obalu se všemi etiketami od výrobce
-    Nebude kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno
-    Nebude všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány
-    Vráceno v zákonném termínu 
tedy jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu paragrafu 55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit. (např. poškozené zboží,. Neúplný obsah atd.). V případě nesplnění některé z podmínek nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady. 

IX. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. není - li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neoporuje povaze věci nebo pokus se neprokáže opak. 

X.    Ochrana osobních údajů

Při registraci a potvrzení objednávky zákazník poskytuje souhlas ke zpracování poskytnutých údajů. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a poskytnutím třetím osobám. Toto se nevztahuje na poskytnutí údajů přepravním společnostem. Provozovatel e-shopu Kosmetikaeveline.cz si vyhrazuje právo na poskytnutý e-mail zasílat informace o novém zboží či aktuální akci. Pokud si informace nebude zákazník přát, bude to prodejce respektovat.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje")
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupiní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
Zpracován osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Provozovatel tohoto internetového obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona a je evidován v Registru správců pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00046348.

XI.    Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tomto rozsahu a znění, které je uvedeno na stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky zákazník ztvrzuje prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky platné v momentě objednání. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. 
Obchodní podmínky se, není li uvedeno jinak, řídí platnou legislativou.

XII.    Kontakt na provozovatele

Provozovatel internetového obchodu Kosmetikaeveline.cz je:

Leona Fröhlichová
Neumannova 154
383 01 Prachatice
IČO: 88920836
e-mail: info@kosmetikaeveline.cz
Tel.: +420777 330 289
Provozovatel není plátcem DPH
Příjemný nákup a děkujeme, že nám dáváte svou důvěru, Kosmetikaeveline.cz

Řešení sporů: 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).